سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 ساعت
 آمار بازدید ها

شماره تماس کادر دبیرستان (پاسخگویی از ساعت 8صبح لغایت 13بعداز ظهر(
دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید اژه ای 2اصفهان

نام نام خانوادگی

پست

شماره همراه

شماره ثابت

آقای مردانی

مدیر

09023114333

32350489
32350490

آقای اسماعیلی

معاون پایه نهم

09300620032

 

آقای صالحی

معاون پایه هشتم

09308519957

 

آقای احمدی

معاون پایه هفتم

09051456418

32366093

آقای مسعود اکبری

معاون پرورشی و تربیت بدنی

 

32350489

آقای ظهرابی

معاون پژوهش و اجرایی

-

32350489
32350490

آقای کرمی

مشاوره

09135354072

 
آدرس : اصفهان خیابان آذر کوچه عارف
 
لطفا در ساعات غیر اداری به هیچ وجه تماس نگیرید

 

 تلفن های مورد نیاز
 متولدین امروز
 روز نما